Vedtægter for OZ3FYN

EDR Odense Afdeling

OZ3FYN

Vedtægter for

EDR Odense Afdeling

§ 1 – Navn og hjemsted
Stk. 1.
Foreningens navn er:
Eksperimenterende Danske Radioamatører Odense Afdeling.
Hjemsted: er Odense Kommune.

§ 2 – Formål
Stk.1.
Forenings formål er, at virke for udbredelsen af og kendskab til amatørradio ved afholdelse af foredrag og demonstrationer, og anden form for dygtiggørelse i amatørradioarbejdet.
Stk. 2.
Foreningen er uafhængig af partipolitik.

§ 3 – Medlemsoptagelse
Stk. 1.
Som medlem kan optages enhver amatørradio interesseret.

§ 4 – Kontingent
Stk. 1.
Generalforsamlingen fastsætter medlemskontinents størrelse.
Stk. 2.
Kontingentet indbetales med halvt årskontingent, inden den 1. januar, henholdsvis den 1. juli. Bestyrelsen fastsætter indbetalingsformen.
Stk. 3.
Der findes 2 medlemskategorier A og B, de er som følger:
A fuldt kontingent betales alle, der ikke kan henføres til kategori B.
B Familie og udenøs-kontingent fastsættes til 1/5 af det fulde kontingent.
Stk. 4.
Foreningens æresmedlem(mer) er kontingentfri.

§ 5 – Kontingentrestance.
Stk. 1.
Undlader et medlem at betale kontingentet senses10 dage efter afsendt rykkerskrivelse, kan bestyrelsen slette medlemmet uden yderligere varsel.

§ 6. – Udmeldelse
Stk. 1.
Udmeldelse skal ske skriftligt. Udmeldingen berettiger ikke til tilbagebetaling af kontingent.

§ 7 – Valg af bestyrelse
Stk. 1.
Bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen, består af 2 medlemmer og en formand. Iden samlede bestyrelse må der ikke forekomme mere end 1 person af samme husstand. Formanden er på valg hvert år, mens den øvrige bestyrelse vælges for en toårig periode, således at 1 afgår hver år. Genvalg kan finde sted.
Stk. 2.
Alle medlemmer er valgbare. -dog skal formanden og næstformanden have radioamatørsendetilladelse.
Stk. 3.
Personvalg afgøres ved almindeligt flertal. Stemmelighed afgøres ved lodtrækning.
Stk. 4.
Opstillede ikke valgte kandidater, indgår som suppleanter i rækkefølge, efter de opnåede stemmer.
Stk. 5.
Udtræder et bestyrelsesmedlem definitivt inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten indtil førstkommende generalforsamling.
Stk. 6.
Er der flere bestyrelsesmedlemmer på valg samtidig, er de der opnår de højeste stemmetal valgt for to år, de øvrige for et år.

§ 8 – Ordinær Generalforsamling
Stk. 1.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, herefter benævnt OGF. Den afholdes en gang om året, den anden mandag i februar måned. Indkaldelse til OGF sker direkte til medlemmerne med en uges varsel, og desuden i EDR medie i januar. Samtidig hermed fremsendes dagsorden for mødet med samtlige forslag til behandling, samt foreningens reviderede års regnskab, og desuden bestyrelsens budgetforslag for det indeværende regnskabsår.
Stk. 2.
Forslag der ønskes behandlet på OGF, fremsendes til formanden senest 21 dage før OGF.
Stk. 3.
Adgang til OGF har ethvert medlem mod forvisning af gyldig kontingent kvittering.
Stk. 4.
Hvert medlem har 1 stemme.
Stk. 5.
OGF er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Stk. 6.
Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, dog skal der fortages skriftligt afstemning, hvis blot et medlem begærer det.
Stk. 7.
OGF afgør alle sager, ved almindeligt flertal, undtagen sager vedrørende vedtægtsændringer og opløsning af foreningen. Ved stemmelighed bortfalder et fremsat forslag.
Stk. 8.
Dagsordenen for OGF skal mindst omfatte:

   1. Valg af dirigent.
   2. Formandens beretning.
   3. Fremlæggelse af revideret regnskab, til godkendelse.
   4. Fremlæggelse af årsbudget, til godkendelse.
   5. Fastsættelse af kontingent.
   6. Indkommende forslag og eventuelle vedtægtsændringer.
   7. Valg af formand.
   8. Valg af bestyrelse.
   9. Valg af revisor.
   10. Eventuelt.

§ 9 – Ekstraordinær Generalforsamling.
Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling, herefter kaldet EGF, afholdes når mindst halvdelen af bestyrelsen eller en tredjedel af medlemmerne skriftligt fremsender begæring herom.
Stk. 2.
Begæring om afholdelse af EGF fremsendes til formanden, ledsaget af dagsordenforslag for mødet.
Stk. 3.
EGF skal afholdes senest 1 måned efter begæringen herom er fremsendt.

§ 10 – Bestyrelse m.v.
Stk. 1.
Foreningens bestyrelse skal være medlemmer af landsforeningen EDR.
Stk. 2.
Bestyrelse leder foreningens arbejde, efter de af OGF fastsatte retningslinjer.
Stk. 3.
På bestyrelsens konstituerende møde, der afholdes senest 14 dage efter en generalforsamling, vælger bestyrelsen af sin midte en næstformand, en kasserer.
Bestyrelsen fører bl.a. protokol over møderne i bestyrelsen og udarbejder stof til OZ.
Stk. 4.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, såvel permanente som midlertidige til varetagelse af særlige opgaver.
Stk. 5.
Bestyrelsesmøder holdes så ofte formanden finder det på krævet. Dog kan mindst halvdelen af den samlede bestyrelse forlange indkaldt til møde.
Stk. 6.
Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Stemmeret har kun bestyrelsens medlemmer.
Stk. 7.
Bestyrelsen kan indbyde andre, med særlige kvalifikationer på særlige områder, til at deltage helt eller delvis i et bestyrelsesmøde.
Stk. 8.
Bestyrelsessuppleanter har adgang til bestyrelsesmøderne.
Stk. 9.
Hvis mindst halvdelen af den samlede bestyrelse forlanger det, skal en given sag afgøres på en generalforsamling.

§ 11 – Formanden
Stk. 1.
Formanden leder forenings daglige arbejde i samråd med bestyrelsen. Han er berettiget til at handle på bestyrelsens vegne i sager, der ikke kan afvente bestyrelsens afgørelse.

§ 12 – Næstformanden
Stk. 1.
Næstformanden indtræder i alle formandens pligter og rettigheder, når denne er forhindret i at give møde.
Stk. 2.
Hvis formanden afgår, inden udløbet af en valgperiode, erstattes han af næstformanden valgperioden ud.

§ 13 – Regnskab og økonomi
Stk. 1.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og for, at kassereren fører et klart og overskueligt regnskab, der skal være ajour.
Stk. 2.
Foreningens midler må kun benyttes til fremme af foreningens formål.
Stk. 3.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 14 – Revision
Stk. 1.
Generalforsamlingen vælger 1 revisor og 1 suppleant for en etårig periode.
Stk. 2.
Revisoren fortager såvel en talmæssig, som en kritisk revision.

§ 15 – Vedtægtsændringer
Stk. 1.
Indkomne forslag til vedtægtsændringer kan kun behandles på en generalforsamling.
Stk. 2.
Ændringer i de fremsatte forslag kan kun fortages under generalforsamlingens behandling af vedtægtsændrings-forslaget.
Stk. 3.
Et vedtægtsændringsforslag er vedtaget, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for det.

§ 16 – Foreningens opløsning
Stk. 1.
Foreningens opløsning kan kun finde sted, når mindst 2/3 af samtlige medlemmer herfor, og forslag om opløsning kan kun fremlægges på en EGF med dette ene punkt på dagsordenen.
Stk. 2.
Ved opløsning tilfalder forenings midler foreninger eller sammenslutninger, der udfører børne- og ungdomsarbejde i Odense Kommune.

Revideret i henhold til vedtagelser på den ordinær generalforsamling, den 20. september 2021.

Mikael Henriksen, OZ3MK