Vedtægter for Byggefond

Vedtægter

Eksperimenterende Danske Radioamatørers Odense Afdeling

Byggefond

§ 1. Eksperimenterende Danske Radioamatørers Odense Afdelings byggefond har til formål at indsamle og forvalte midler til erhvervelse, indretning og drift af hus eller lokaler til brug for afdelingen.

§ 2. Byggefonden er selvejende og hæfter således ikke for afdelingens eller for ”Eksperimenterende Danske Radioamatørers” gældsforpligtelser.

§ 3.Byggefonden administreres af et udvalg bestående af tre medlemmer. Udvalget består af afdelingens formand, næstformand og kasserer.

§ 4. Udvalget skal i samarbejde med banken investere fordens midler på en sådan

måde, at der tages tilbørlig hensyn til såvel bevaring som forrentningen af den opsparede kapital. Fondens likvide midler indsættes på en bankbog, som kun kan kvitteres af 2 af udvalgets medlemmer i forening.

§ 5. Udvalget aflægger beretning og revideret regnskab for sin virksomhed på afdelingens årlige generalforsamling. Afdelingens revisor er samtidig revisor for byggefonden.

§ 6. Eventuel bestemmelse om køb af fast ejendom, leje af lokaler eller køb af inventar, som nævnt i paragraf 1, kan kun tages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i ”Eksperimenterende Danske Radioamatørers” Odense afdeling, efter forud i generalforsamlingsindkaldelsen offentliggjort indstilling fra afdelingens bestyrelse.

§ 7. Besluttes det at fortage en disposition over fordens midler som nævnt i paragraf 6, skal der straks efter dispositionens vedtagelse fortages eventuelle fornødne ændringer i disse vedtægter.

§ 8. Bortset fra tilfælde efter paragraf 7 kan fondens vedtægter kun ændres ved en generalforsamlingsbeslutning i afdelingen med 2/3 flertal for ændringen.

Fonden kan opløses efter beslutning af 2/3 af afdelings medlemmer på en generalforsamling.

For at beslutninger efter denne paragraf kan være gyldige, skal det i generalforsamlingsindkaldelsen være fremhævet at forslag om vedtægtsændringer, eller opløsning af fonden vil komme til afstemning.

Principalt.

Fondens midler tilfalder ved opløsning ”Eksperimenterende Danske Radioamatørers” Odense afdeling, subsidiært ”Eksperimenterende Danske Radioamatører”.